บริษัท สแปคโก้ คูลลิ่งเทาเวอร์ อินดัสตรี จำกัด

Service Area

ผลงานและความภาคภูมิใจของเรา
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมาบริษัท สแปคโก้ คูลลิ่งเทาเวอร์ อินดัสตรี จำกัด ได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นจากลูกค้า ให้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของโครงการต่างๆมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและเอกชน สร้างให้เกิดความภูมิใจและแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนองค์กรของเรา

รายชื่อประเทศ

● ประเทศไทย


● ประเทศสิงคโปร์


● ประเทศอินโดนีเซีย


● ประเทศมาเลเซีย


● ประเทศฟิลิปปินส์

● ประเทศบรูไน


● ประเทศเวียดนาม


● ประเทศลาว


● ประเทศพม่า


● ประเทศกัมพูชา

● ประเทศปากีสถาน


● ประเทศศรีลังกา


● ประเทศบังกลาเทศ

© 2019 Spacco Cooling Tower Industry Co., Ltd. All rights reserved | Designed by Giant-Point